Upadłość konsumencka po 24 marca 2020 r.

Prawo nowelaW dniu 30  sierpnia 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, A. Duda podpisał USTAWĘ o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj.  24 marca 2020 r., z wyjątkiem kilku punktów.  W niniejszym artykule zostaną przedstawione  kluczowe zmiany.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć co do zasady tylko osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

1. Wniosek nie musi być złożony na dodychczasowym formularzu, jednak do czasu zmany można wykorzystać obecny wzór formularza dostępny na stronie ministerstwa. 

2. We wniosku o upadłość od 24 marca 2020 r. poza numerem PESEL należy wskazać również numer NIP, jeżeli dłużnik posiadał go w ciągu ostatnich dziesięciu lat licząc do daty złożenia wniosku.  

3. Wniosek powinien zawierać dodatkowo informację o przychodach dłużnika oraz kosztach utrzymania dłużnika, jak i osób pozostających na jego utrzymaniu, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Informację taką w formie tabelki można umieścić w opisie wniosku.

4. Dodatkowo we wniosku należy umieścić informacje o czynnościach prawnych (sprzedaży, darowiźnie) dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed datą złożenia wniosku, jeżeli miały one za przedmiot:

– nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
– ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Należy wskazać:
– daty dokonania czynności prawnej,
– danych drugiej strony,
– ceny, jeżeli była to sprzedaż.

5. Dodatkowym elementem wniosku jest oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem  odpowiedzialności karnej grożącej na podstawie art. 522 Prawa upadłościowego,.W wniosku obowiązującym od 24 marca 2020 r. nie będzie już natomiast  potrzeby składania oświadczenia dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy Prawo upadłościowe.

6. W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług! 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy: www.ucconsulting.pl