Nasz zespół prawników i analityków specjalizuje się w rozliczeniach oraz analizie matematycznej / finansowej umów kredytowych.

W szczególności wykonujemy opinie rachunkowe, których celem jest ustalenie prawidłowości rozliczenia umowy kredytu indeksowanego CHF (oraz innymi walutami) - zgodnie z obowiązującymi normami kodeksowymi, zasadami matematyki finansowej, zapisami umowy kredytu oraz aktualnym orzecznictwem.

Nasze opinie rachunkowe w zakresie kredytów indeksowanych CHF zawierają wyliczenia:

 • Stopy procentowej zastosowanej w umowie leasingu

 • Marży finansującego

 • Dyskonta

 • Kapitału pozostałego do spłaty

 • Opłat zaległych

 • Opłat dodatkowych

 • Kwoty do zapłaty / zwrotu z tytułu zakończenia umowy przed czasem

Wykres CHFWykres kursów CHF wygenerowany za pomoca portalu mybank.pl na postawie kursów średnich NBP

 

W naszych analizach umów kredytowych wykorzystujemy:

 • macierze przepływów finansowych do płatności w walucie oraz po indeksie (raty przeliczane po kursie aktualnym banku, kursie średnim NBP, kursie banku z dnia podpisania umowy kredytu)
 • funkcję matematyki finansowej Ms Excel „Rate”
 • funkcję matematyki finansowej Ms Excel „IRR” dla harmonogramu umowy leasingowej, uwzględniając przepływy finansowe (wpłaty i wypłaty)

funkcja IRR

                        

 

 

gdzie:

CFt – przepływy gotówkowe w okresie t,

r – stopa procentowa,

Io – nakłady początkowe,

t – kolejne okresy

 • funkcję matematyki finansowej Ms Excel „PV”
 • funkcję matematyki finansowej Ms Excel „NPV”

 NPV

 

Obliczenia przeprowadzamy również manualnie z wykorzystaniem wzorów matematyki finansowej.

W metodzie annuitetowej  mamy ciąg rosnący dla rat kapitałowych:

ciąg rosnący rat kapitałowych

 

 

 

Zatem w przypadku harmonogramów z ratami równymi w umowach leasingu, mamy ciąg rosnących rat kapitałowych oraz malejące części odsetkowe rat.

Wartość raty w schemacie rat równych jest wyznaczana ze wzoru:

Rata

 

 

 

gdzie:

I  – wysokość raty równej,

N – kwota udzielonego "kredytu rzeczowego",

r – oprocentowanie kredytu w skali roku,

k – liczba rat płatnych w ciągu roku (np. k = 4 dla rat płatnych co kwartał),

n – liczba rat.

W schemacie spłat w ratach równych płatności kapitałowe w kolejnych okresach tworzą ciąg geometryczny.

Inny powszechnie stosowany wzór na ratę w annuicie:

ratę w annuicie

 

 

 

gdzie:

R - rata kredytu,

K - kwota kredytu,

p - stopa procentowa kredytu dla jednego okresu n,

n - liczba rat.

Wykonujemy dyskontowanie za pomocą współczynników dyskontujących.

Dyskonto w umowie kredytowej

Dyskonto – wartość, o jaką należy pomniejszyć przyszłą wartość, aby otrzymać bieżącą wartość. Dyskontowanie jest działaniem odwrotnym do oprocentowania.

Współczynnik dyskontowy

Współczynnik dyskontowy – wartość bieżąca jednostki monetarnej, o określonym terminie płatności w przyszłości. Stanowi czynnik, który zrównuje wartość przyszłą kapitału z jego wartością bieżącą. Różnica pomiędzy wartością przyszłą a wartością bieżącą kapitału wynika ze zmienności wartości pieniądza w czasie. Współczynnik dyskontowy dany jest wzorem:

dyskonto

 

 

 

gdzie:

d - współczynnik dyskontowy

r - stopa procentowa

n - liczba okresów

Dokonujemy wizualizacji spłaty umowy leasingu oraz "kredytu rzeczowego"

WYKRES RAT

Powyższy wykres prezentuje graficzny przebieg spłaty zobowiązania przy harmonogramie rat równych.

ODSETKI CAŁKOWITE = O = O1 +O2

ODSETKI NALICZONE PRZED ROZWIĄZANIEM UMOWY NALEŻNE BANKOWI = O1

ODSETKI PO ROZWIĄZANIU UMOWY NIE NALEŻNE BANKOWI [korzyść w rozumieniu normy art. 70915 k.c.] = O2

KAPITAŁ CAŁKOWITY = K = K1 + K2

KAPITAŁ NALICZONY PRZED ROZWIĄZANIEM UMOWY = K1

KAPITAŁ WYMAGALNY PO ROZWIĄZANIU UMOWY = K2

Zgodnie z przyjętymi zasadami, po rozwiązaniu umowy kredytu, bank może żądać wyłącznie przyszłych rat kapitałowych. Na wykresie wartość kapitału pozostałego do spłaty oznaczona została sygnaturą [K2].

Żądanie przez bank odszkodowania przekraczającego wartość [K2] prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia (wadliwe dyskontowanie). Z chwilą rozwiązania umowy odpadł obowiązek  kredytowania kredytobiorcy. 

Ustawa o Kredycie Konsumenckim

Poniżej prezentujemy kluczowe przepisy ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie poprawności rozliczenia:

Art. 5. Pkt 6 Całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz

b) koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu

– z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta;

Art. 48. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Art. 49 ust. 1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

"W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien proporcjonalnie obniżyć i zwrócić część kosztów takiego kredytu" - to wspólna interpretacja przepisów ustawy o kredycie konsumenckim Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z maja 2016 roku.

Wspólne stanowisko Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego dostępne jest do pobrania ze strony http://www.uokik.gov.pl