Wezwanie do wykupienia weksla?

Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie umowy leasingu powinien być wypełniony na kwotę zgodną z rozliczeniem umowy leasingu i zgodnie z deklaracją wekslową.

weksel

Niniejszy dział poświęcony jest pomocy prawnej w zakresie prawa wekslowego.

Otrzymałeś wezwanie do wykupu weksla?

Nie ignoruj tego wezwania. Weksel wystawiony przez leasingobiorcę został wypełniony przez leasingodawcę i roszczenie może być dochodzone w uproszczonym procesie wekslowym na wokandzie (nadanie klauzuli wykonalności i egzekucja). Niewłaściwe prowadzenie sprawy przed sądem może prowadzić do zautoryzowania roszczenia nawet z wadliwie rozliczonej umowy leasingu (sprzedaż przedmiotu leasingu poniżej wartości rynkowej oraz wadliwe dyskontowanie).

Zagadnienia:

  • weksel in blanco

  • weksel w umowie leasingu

  • wykupienie weksla

  • obrona przed wekslem

  • wezwanie do wykupienia weksla

Prawo wekslowe -> http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19360370282

Weksel - informacje ogólne

Weksel – jest rodzajem papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel). Przy wekslu własnym wystawca jest głównym dłużnikiem odbiorcy weksla - odwrotnie niż przy wekslu trasowanym, gdzie dłużnikiem głównym jest trasat, który przyjął weksel (jako akceptant), a dłużnikiem ubocznym wystawca, który odpowiada w razie niewypłacalności dłużnika głównego.

Charakterystyczną cechą weksla, z którą związana jest jego przydatność dla obrotu, jest abstrakcyjność stosunku wekslowego (brak wpływu tzw. causy - przyczyny, podstawy na ważność zobowiązania z weksla), która wyraża się w określeniu "bezwarunkowe zobowiązanie", co oznacza, że sam dokument weksla nie jest związany z jakimikolwiek innymi czynnościami prawnymi (np. umową), a więc zapłata sumy wekslowej nie może być uzależniona od jakichkolwiek innych okoliczności czy warunków.

Weksel trasowany staje się pełnowartościowym papierem w obrocie z chwilą jego przyjęcia (dokonania tzw. akceptu weksla) przez trasata, który przyjmuje na siebie zobowiązanie zawarte w treści weksla.

Obszerne informacje o wekslu -> http://pl.wikipedia.org/wiki/Weksel

Nakaz zapłaty z weksla - rozwiązana umowa leasingu - wezwanie do wykupu weksla

W przypadku niekorzystnego dla korporacji leasingowej rozliczenia umowy leasingu, leasingodawca wezwie leasingobiorcę do zapłaty brakującej kwoty. Jeśli wezwanie do zapłaty będzie bezskuteczne, wówczas firma leasingowa wezwie do wykupienia weksla in blanco wystawionego przez leasingobiorcę i wypełnionego przez leasingodawcę na kwotę roszczenia - zgodnie z treścią deklaracji wekslowej. Brak wykupienia weksla spowoduje przekazanie sprawy do sądu i wydanie nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów, sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Art. 492 par. 3 kpc.

Wierzyciel może prowadzić postępowanie egzekucyjne po upływie 2-tygodniowego okresu na zaspokojenie roszczenia (po doręczeniu nakazu zapłaty dłużnikowi), nawet jeśli dłużnik złoży prawidłowo zarzuty. Przy ich składaniu należy bowiem pamiętać, aby złożyć również wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty.

W związku z natychmiastową wykonalnością nakazu zapłaty i w przypadku nieuzasadnionego roszczenia, należy dokonać stosownych czynności prawnych, aby nie doprowadzić do egzekucji roszczenia firmy leasingowej, w szczególności roszczenia opartego na wadliwym rozliczeniu (naliczenie kar umownych, wadliwa sprzedaż przedmiotu leasingu, wadliwe dyskonto odsetkowe). Obsługę roszczenia wekslowego warto zlecić wyspecjalizowanej kancelarii.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z kwotą wpisaną na wekslu in blanco przez leasingodawcę lub bank - prosimy o kontakt z naszą kancelarią prawną, celem udzielenia pomocy prawne z zastosowaniem przewidzianych w kodeksie środków zaskarżenia.

Weksel in blanco w umowie leasingu

Podczas podpisywania umowy leasingowej, leasingodawca najczęściej wymaga podpisania przez leasingobiorcę weksla in blanco, który w przypadku rozwiązania umowy leasingowej i powstania niedopłaty na rzecz korporacji leasingowej, będzie mógł być wypełniony przez leasingodawcę na kwtę dochodzonego roszczenia.

Weksel stanowi więc bardzo silny, dodatkowy instrument zabezpieczenia zobowiązania leasingowego.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami w przypadku nieprawidłowego wykorzystania weksla in blanco przez korporację leasingową. 

leasing - wypowiedzenie umowy leasingu - rozliczenie umowy leasingu - pomoc prawna w leasingu - mam problem z leasingiem - wezwanie do wykupu weksla - wezwanie do zapłaty - leasing bez bik